Schuldbemiddeling is het pogen een buitengerechtelijke, minnelijke regeling tussen de schuldenaar en zijn crediteuren tot stand te brengen. Dit traject wordt ook wel het minnelijk traject genoemd. Als het niet lukt een regeling tot stand te brengen door schuldbemiddeling dan zijn wettelijke middelen beschikbaar, zoals een dwangakkoord, om toch een betalingsregeling te kunnen treffen. Daarnaast is het mogelijk, als ook een dwangakkoord niet lukt, een schuldsanering door middel van de Wsnp tot stand te brengen. De wet vereist dat dan wel eerst een deugdelijke minnelijke poging is geprobeerd.

Veel gezinnen in Nederland hebben te maken met schuldenproblematiek. Schuldenproblematiek is voor veel mensen niet oplosbaar zonder hulp. Voor de sanering van hun schulden zijn zij daarom aangewezen op professionele hulp. Een van de manieren van professionele hulp is door middel van schuldbemiddeling.

Wilt u gebruikmaken van onze expertise?

Contact formulier

Schuldbemiddeling is de afgelopen jaren sterk geformaliseerd. Dat betekent dat bij de uitvoering van een schuldsanering veel gevergd wordt van de schuldenaar zelf.

Samen met de schuldenaar is Modus Vivendi in staat in meer dan 70% van de dossiers een succesvolle schuldsanering uit te voeren. Vroeger was dit percentage hoger, maar doordat in de loop der tijd van de schuldenaar meer en meer is gevergd op het gebied van inspanning, informatie-verstrekking,  afdrachten en voorkoming van nieuwe schulden is dit percentage gedaald. Het is daarom belangrijk voor een schuldsanering dat de professional en de schuldenaar gezamenlijk zich inspannen voor een succesvolle schuldsanering. Het traject is niet makkelijk voor de schuldenaar, maar het is wel de inspanning waard!

Modus Vivendi heeft zeer uitgebreide ervaring met het saneren van schulden. Reeds in 1985 verrichtte zij de eerste saneringen voor mensen in problematische schuldsituaties. In de loop der tijd heeft Modus Vivendi meer dan tienduizend saneringen uitgevoerd.

Modus Vivendi voldoet aan de bestaande wet- en regelgeving. In art. 47 & 48 Wck is door de wetgever vastgelegd aan welke voorwaarden een schuldbemiddelaar dient te voldoen. Daarin staat onder andere dat schuldbemiddeling is toegestaan voor Wsnp-bewindvoerders en beschermingsbewindvoerders (art. 48 lid 1 sub c Wck). Modus Vivendi is werkzaam in beide beroeps-categorieën.