Privacy statement schuldhulpverlening

Verantwoordelijke

Modus Vivendi is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Modus Vivendi beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Modus Vivendi is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Modus Vivendi verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Modus Vivendi gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw dossier.

Grondslag van de verwerking

Modus Vivendi moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, sub a, van de AVG) of vanwege de invulling van een wettelijke taak.

Modus Vivendi kan, wanneer geen sprake is van een wettelijke taak maar wel van een dienstverlening zoals bijvoorbeeld budgetbeheer, alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het toestemmingsformulier. Daarom vragen we als u gegevens upload expliciet naar uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht Modus Vivendi om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult op het toestemmingsformulier tijdens de verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Modus Vivendi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG).

Modus Vivendi bewaart uw gegevens daarom 5 jaar. Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen over uw dossier.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Modus Vivendi verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Modus Vivendi behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens (artikel 17 AVG).

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die Modus Vivendi van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Modus Vivendi
Inzageverzoek AVG
Postbus 190
3340 AD  ZWIJNDRECHT