Privacy statement Modus Vivendi

Doel verwerking persoonsgegevens

Modus Vivendi verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren. Daarnaast verwerkt Modus Vivendi persoonsgegevens om de dienstverlening die zij aanbiedt, schuldsanering, uit te voeren.

Modus Vivendi heeft de volgende specifieke privacystatement:

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat Modus Vivendi gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met andere personen. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst.

Informatie over gegevensverwerking

Modus Vivendi informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

Modus Vivendi zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Modus Vivendi bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Modus Vivendi verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Modus Vivendi behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens (artikel 17 AVG).

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die Modus Vivendi van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Modus Vivendi
Inzageverzoek AVG
Postbus 190
3340 AD  ZWIJNDRECHT